Raita

 
punjabi tadka          


 RAITA    Medium Large 
Plain Raita    $2.99 $4.99 
Baondi Raita   $2.99 $4.99
Mix Veg Raita   $3.99 $5.99